LightWEB
LightWeb
FISKE I SJØENE

Femunden
Femunden er den tredje største innsjøen i Norge, og den nest største som ikke er regulert. Sjøen var nest størst frem til 1957 da Røssvatnet ble regulert. Den ligger hovedsakelig i Engerdal kommune i Hedmark fylke. Den nordlige delen av innsjøen ligger i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke. Femunden har et areal på 203,5 km², ligger 662 moh. og er 153 meter dyp. Den har utløp i begge ender. I sør har Femunden utløp til Gløta som lengre ned i vassdraget blir til Femundselva. Denne elva bærer navnet Trysilelva når den kommer inn i Trysil kommune. I nord er det forbindelse til Glommavassdraget. Gjennom restaurerte tømmerrenner fra 1700-tallet er det utløp mot Feragen og Håelva som igjen ender i Glåma ved Røros.

Innsjøen har ørret og en god bestand av sik. Innsjøen trafikkeres i turistsesongen av Femund II med anløp i Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Synnervika (nord). Det er bussforbindelse mellom Synnervika og Røros. Det er også bussforbindelse mellom Femundsenden og Trysil.

Femundsvassdraget inkludert Femunden er vernet mot vannkraftutbygging.

Sjøens areal: 203,52 km²
Høyde over havet: 662 moh.
Omkrets: 234,92 km.
Dybde: 153 m.
Volum: 6,00 km³
Isteren

Isteren er en innsjø i Engerdal kommune i Hedmark fylke. Isteren er en næringsrik innsjø med et stort artsmangfold. Den er en populær sportsfiskesjø, og sjansene for den gode fangsten er så absolutt til stede. Sommeren 2006 ble det tatt en ørret som veide 9,250 kg med stang fra en liten båt. Sjøen er også rik på sik, gjedde, abbor, harr, lake og dvergsik, lokalt kalt sild. Det meste av Engerdal kommune er Statsalmenning. Isteren er ikke et almenningsvann; fiskerettighetene er delt på 45 eiendommer. Det blir solgt fiskekort. Rundt sjøen er det to fiskevoller og noen enkeltstående hytter.

Fra nord renner elva Sømåa ut i Isteren. Det er en idyllisk elv med et rikt fugleliv, spesielt om våren. Her kan en observere sjeldne arter på trekk.På vei ned elva har mange observert både bever og elg. Både den nedre del av Sømåa og Isteren er et eldorado for kanopadlere. Isteren er spesiell med sine viker, fjorder, holmer og skjær. Den har mange grunner, og mange har måttet ro hjem med ødelagt motor.

Mange synes etter hvert at den gamle idyllen i sjøen med åpne trebåter har måttet vike for store, hurtiggående plastbåter. Maks tillatte motorstørrelse er 40 hk. Både Sømåa og Isteren har vedtatt maksfart, henholdsvis 10 knop og 20 knop, men det er ingen kontroll.

En del av Isteren ligger nå innenfor Bjørnberga og Isteren naturreservat (opprettet 2005). Området mellom Femunden og Isteren ligger i all hovedsak innenfor reservatet. Det er derfor spesielle krav til ferdsel der. Naturreservat er den strengeste verneformen. Takket være generasjoners opptreden i området, så var det noe igjen å verne.

Området mellom Isteren og Femund er også vinterbeiteområde for rein fra Elgå reinbeitedistrikt. Noen store bukker går ofte igjen i området på sommeren, disse er populære fotoobjekter da de er temmelig nærgående og lite sky. Dyrene er helt ufarlige.
Sjøens areal: 28,97 km²
Høyde over havet: 645 moh.
Omkrets: 90,86 km.
Dybde: 45 m.
Sølensjøen

Sølensjøen er en del av det 46 km lange Sølna-vassdraget. Den er 14 km lang, og største dybde er ca.60 m. Sjøen, med sin bredde på 3 km har rikholdige bestander av røye, ørret, harr, sik, gjedde, lake og abbor. Sølna har utløp østover til Femundselva/Trysilelva.

Sølensjøfisket. Sølensjøen er særlig kjent for høstfisket etter sik og røye. Sikfangsten alene utgjør ca. 15–20 tonn i året, som i dag for det meste går til foredling på anlegget i Elgå i Engerdal. Av særlig betydning er Fiskevollen, Norges største innlandsfiskevær med omkring 37 naust og flere andre bevaringsverdige hus i klynge. Fisket i Sølensjøen har tradisjonelt vært drevet av gårdbrukere fra grenda Bergset i Øvre Rendal. (De andre grendene i Øvre Rendal har har tilsvarende tradisjonelt fiske i andre vatn i regionen: Elvålsgrenda har Elvålsvollen ved Isteren, og Undsetgrenda har Buvika ved Femunden.) Fiskevollen ligger ca 40 km øst for Bergset, og når man vurderer omkostningene ved reisen, transporten og ved å anlegge fiskeværet, forstår man at fisket var av stor betydningen for gårdene, både som naturalhusholdning, og gjennom at rendølene i århundrer har solgt rakfisk på bygdene lenger sør i Hedmark.

Sørvest for sjøen ligger fjellet Sølen (1755 moh.).
Sjøens areal: 21,66 km²
Høyde over havet: 688 moh.
Omkrets: 42,67 km.
Dybde: 60 m.

Engeren

Engeren ligger i Trysilvassdraget i kommunene Trysil og Engerdal. Den er 17 kilometer lang men bare 4–900 meter bred.

Sjøen er rik på fisk og har vært gjennom et storstilt kultiveringsfiske som har bidratt til en sunn, frisk og balansert stamme av blant annet sik og ørret. Fiskeslag som finnes i Engeren: abbor, gjedde, ørret, sik, harr, lake og røye. Fylkesvei 26 går på sjøens østside.

Høyde over havet: 472 moh.
Areal: 11,5 km²
Dybde: 80 m.
 
 
Storsjøen

Storsjøen får sitt vann fra elva Rena med Lomnessjøen (nord) og tilsiget fra den legendariske fiskeelven Mistra (nordøst), og har en rekke mindre tilsig både fra sjøens østside (blant annet Flena) og vestside.

Storsjøen er rik på blant annet sik, ørret, harr, lake og røye.

Det blir holdt en årlig dreggekonkurranse på Storsjøen, Storsjødreggen. På høsten, da siken svømmer opp elva i Åkrestrømmen for å gyte, er det populært å håve sik, en fiskemetode som er – og gjennom lange tider har vært – tradisjon hver høst i Rendalen.

Langs nordvestbredden går riksvei 30 over til Koppang, mens øvrige bredder bare har mindre fylkesveier. Tettstedet Koppang i Stor-Elvdal ligger bare 6 km vest, i Østerdalen.

Sjøens areal: 47,55 km²
Høyde over havet: 251 moh.
Omkrets: 75,11 km.
Dybde: 309 m.
Volum: 7,07 km³


MENY

Om oss

FEMUNDFISK AS
Femundsveien 3663, N -2446 Elgå
Telefon: +47 62 45 95 64
E-post: post@femundfisk.no
Hent veibeskrivelse / Get Directions


Vær
Skriv en rad til oss her 
 
 
 
 

© LightWeb